Τὸ Πρόγραμμα

Τὸ πρόγραμμα PALAMEDES ἀποσκοπεῖ νὰἐρευνήσει καὶ νὰ καταστήσει προσιτὰ δύομεσαιωνικὰ χειρόγραφα μεγάλης ἀξίας ποὺπεριέχουν κείμενα τῆς ἑλληνικῆς κλασικῆςφιλολογίας καὶ ποὺ ἀνακαλύφθηκαν πρόσφατα. Ἀκόμη νὰ μελετήσει νέα ἀποσπάσματα ἔργωντοῦ Εὐριπίδη καὶ ἕνα ἀρχαῖο ὑπόμνημα, μέχριτώρα ἄγνωστο, στὸν Ἀριστοτέλη. Καὶ τὰ δύοχειρόγραφα συνίστανται ἀπὸ περγαμηνὰπαλίμψηστα φύλλα, τῶν ὁποίων ἡ κατώτερηγραφὴ ἀναγινώσκεται μὲ τὴ βοήθεια νέωντεχνολογιῶν.

Copyright 2019 – Impressum / Imprint